ข่าวล่าสุด

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะจัดการเลือกตั้งกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภททั่วไป ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์มหาวิทยาลัย
ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 -15.00 นาฬิกา

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรกฎาคม 25, 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กรกฎาคม 25, 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

        ตามที่มหาวิทยาลัยเ […]
กรกฎาคม 8, 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
พฤษภาคม 18, 2022

แนวทางการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

แนวทางการหารือเกี่ยวกับกฎห […]