การเลือกตั้ง

        ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะจัดการเลือกตั้งกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภททั่วไป ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 จึงได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรกฎาคม 25, 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

        ตามที่มหาวิทยาลัยเ […]
กรกฎาคม 8, 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
เมษายน 4, 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มีนาคม 9, 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยจากหัวหน้าส่วนราชการระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]