การเลือกตั้ง

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการ
สรรหาคณบดี โดยเปิดรับสมัครผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งวันที่ 14 – 28 กันยายน 2565
และกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 18 ตุลาคม 2565

 

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี
เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี

กันยายน 14, 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
กันยายน 9, 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง จำนวนกรรมการสวัสดิการข้าราชการ กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวการเลือกตั้ง

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
สิงหาคม 23, 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
กรกฎาคม 25, 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]