การเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

 

โดยจะดำเนินการลงคะแนนเลือกตั้ง

ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 15.00 น.

 

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
และข้าราชการ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

กุมภาพันธ์ 13, 2020

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
มกราคม 29, 2020

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
มกราคม 21, 2020

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
ธันวาคม 24, 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]