การเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

 

โดยจะดำเนินการลงคะแนนเลือกตั้งในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 15.00 น.

 

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

พฤษภาคม 26, 2020

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
เมษายน 29, 2020

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
มีนาคม 31, 2020

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
มีนาคม 16, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี จากคณาจารย์ประจำในคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]