การเลือกตั้ง

มีนาคม 5, 2021

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
กุมภาพันธ์ 18, 2021

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
ธันวาคม 8, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกกันเองกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรประเภทผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
พฤศจิกายน 10, 2020

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]