การเลือกตั้ง

เมษายน 19, 2021

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
เมษายน 2, 2021

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
มีนาคม 29, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและประเภทผู้แทนจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มีนาคม 29, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]