ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้จัดให้มีการเลือกตั้ง
กรรมการสวัสดิการข้าราชการ แล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้ง
กรรมการสวัสดิการข้าราชการ

ตุลาคม 19, 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
ตุลาคม 7, 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ตามที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินก […]
ตุลาคม 7, 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

ตามที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินก […]
ตุลาคม 7, 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]