ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี จากคณาจารย์ประจำในคณะพยาบาลศาสตร์

เรื่อง  กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี
จากคณาจารย์ประจำในคณะพยาบาลศาสตร์

 

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี
จากคณาจารย์ประจำในคณะพยาบาลศาสตร์

มีนาคม 9, 2020

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี จากคณาจารย์ประจำในคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
กุมภาพันธ์ 26, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 26, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย จากหัวหน้าส่วนราชการระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 13, 2020

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]