ข่าวประชาสัมพันธ์

มีนาคม 29, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและประเภทผู้แทนจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มีนาคม 29, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มีนาคม 5, 2021

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
กุมภาพันธ์ 18, 2021

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]