ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.  2565

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

เมษายน 4, 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มีนาคม 9, 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยจากหัวหน้าส่วนราชการระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มีนาคม 4, 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 24, 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]