ข่าวสารและกิจกรรม

..

พฤศจิกายน 21, 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
พฤศจิกายน 14, 2022

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
ตุลาคม 27, 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
ตุลาคม 19, 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]