ข่าวสารและกิจกรรม

..

กุมภาพันธ์ 13, 2020

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
มกราคม 29, 2020

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
มกราคม 21, 2020

การกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริต

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของอธิกา […]
มกราคม 21, 2020

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]