ข่าวสารและกิจกรรม

..

มีนาคม 16, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี จากคณาจารย์ประจำในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มีนาคม 9, 2020

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี จากคณาจารย์ประจำในคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
กุมภาพันธ์ 26, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 26, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย จากหัวหน้าส่วนราชการระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]