ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เรื่อง  กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 

 

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มกราคม 29, 2020

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
มกราคม 21, 2020

การกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริต

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของอธิกา […]
มกราคม 21, 2020

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
ธันวาคม 24, 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]