ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

เรื่อง การขยายเวลารับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นการรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เมษายน 29, 2020

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
มีนาคม 31, 2020

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
มีนาคม 16, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี จากคณาจารย์ประจำในคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มีนาคม 16, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี จากคณาจารย์ประจำในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]