ชื่อเรื่อง

1. ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2550

แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

2. ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2550

แก้ไขเพิ่มเติมโดย  ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

3. ระเบียบ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550

แก้ไขเพิ่มเติมโดย

1.ระเบียบ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

2.ระเบียบ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ยกเลิกโดย ระเบียบ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2562