ชื่อเรื่อง

 

 

 

1. ระเบียบ ว่าด้วยการมอบเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ พ.ศ. 2554
2. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2554

แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

3. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
4. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนรายเดือนหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2554
5. ระเบียบ ว่าด้วยคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

แก้ไขเพิ่มเติมโดย  

1. ระเบียบ ว่าด้วยคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

2. ระเบียบ ว่าด้วยคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

ยกเลิกโดย ระเบียบ ว่าด้วยคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

6. ระเบียบ ว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
7. ระเบียบ ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. 2554

ยกเลิกโดย ระเบียบ ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. 2561

มิถุนายน 16, 2020

ระเบียบ พ.ศ. 2554

มิถุนายน 16, 2020

ระเบียบ พ.ศ. 2553

มิถุนายน 16, 2020

ระเบียบ พ.ศ. 2552

มิถุนายน 16, 2020

ระเบียบ พ.ศ. 2551