ชื่อเรื่อง

1. ระเบียบ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2562
2. ระเบียบ ว่าด้วยการคุ้มครอง ให้ความช่วยเหลือผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
3. ระเบียบ ว่าด้วยการจัดการศึกษาสองปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
4. ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
5. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
6. ระเบียบ ว่าด้วยคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
7. ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2562
8. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักแก่พยานในการสอบสวน พ.ศ. 2562
มิถุนายน 16, 2020

ระเบียบ พ.ศ. 2562

มิถุนายน 16, 2020

ระเบียบ พ.ศ. 2561

มิถุนายน 16, 2020

ระเบียบ พ.ศ. 2560

มิถุนายน 16, 2020

ระเบียบ พ.ศ. 2559