โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อให้ความสำคัญ กับการบริหารงานด้วยความโปร่งใส
ปลอดการทุจริต เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.